.........................................O NAS....AKTUALNOŚCI....KONTAKTJesteśmy agencją, która skutecznie wspiera działy marketingu i sprzedaży. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych kampanii reklamowych: od stworzenia koncepcji kreatywnej, poprzez realizację założeń, aż po monitoring jej efektów. Specjalizujemy się w organizacji konkursów i loterii promocyjnych.LOTERIA PN. ROZLICZ PIT W ŁOMŻY I ZDOBĄDŹ NAGRODY

CZAS TRWANIA LOTERII: 01.04.2021 r.- 30.07.2021 r.

Termin ten obejmuje zgłoszenie się do loterii, losowanie nagród, wydanie nagród, a także termin składania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji

ZGŁOSZENIA DO LOTERII PRZYJMOWANE BYŁY W OKRESIE: od 01.04.2021 r. do 01.06.2021 r

Uczestnik mógł zgłosić się poprzez kompletne i prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie:
1. elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej loterii www.rozliczpitwlomzy.pl lub
2. papierowej (kupon) i wrzucenie go do urny promocyjnej, które zlokalizowana była w Urzędzie Miejskim w Łomży ul. Stary Rynek 14.

Obie formy zgłoszenia były równoważne, uczestnik sam decydował w jaki sposób chce się zgłosić się do loterii.

UWAGA! Jeden uczestnik mógł dokonać tylko jednego zgłoszenia do udziału w loterii. Pozostałe zgłoszenia nie zwiększały szansy wygrania nagrody, były traktowane jako duplikaty i zostały usunięte z bazy do losowania.
  Warunki uczestnictwa:
 • Złożenie deklaracji podatkowej PIT za 2020 r w Urzędzie Skarbowym w Łomży (z siedzibą przy ul. Polowej 47, 18-400 Łomża) w każdy przewidziany prawem sposób, tj. w formie dokumentu pisemnego (bezpośrednio w siedzibie urzędu skarbowego, za pośrednictwem operatora pocztowego czy firmy kurierskiej) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.04.2021 r.,
 • Wskazanie Miasta Łomża jako miejsca zamieszkania,
 • Ukończenie 18 lat.
  NAGRODY - 23 szt.
 • Nagrodę główną stanowią 3 (słownie: trzy) odkurzacze automatyczne iRobot Roomba 980.
 • Nagrodę I stopnia stanowi 5 (słownie: pięć) odkurzaczy bezprzewodowych Dyson V8 Absolute.
 • Nagrodę II stopnia stanowi 5 (słownie: pięć) telefonów typu smartfon Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6.
 • Nagrodę III stopnia stanowi 10 (słownie: dziesięć) oczyszczaczy powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 3H.
Wartość całej puli nagród w loterii wynosi 25.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

LOSOWANIE NAGRÓD
Losowanie nagród odbyło się w dniu 15.06.2021 r. o godzinie 11 w foyer Urzędu Miejskiego w Łomży (ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża) w obecności Komisji nadzoru. Losowanie odbyło się metodą tradycyjną, poprzez wyciąganie przez Członka Komisji nadzoru kartoników z przydzielonymi numerami identyfikacyjnymi metodą „chybił-trafił.

W pierwszej kolejności Organizator wylosował 10 Laureatów Nagród III stopnia. Następnie 5 Laureatów Nagród II stopnia, w dalszej kolejności 5 Laureatów Nagród I stopnia, a na zakończenie 3 Laureatów Głównych. Po wylosowaniu Laureatów, w dalszej części losowania, Organizator wylosował łącznie 23 Laureatów Rezerwowych na wypadek, gdyby kontakt z Laureatami, o których mowa powyżej, nie był możliwy w trybie przewidzianym w Regulaminie.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Laureaci nagród zostaną powiadomieni o wygranej w dniach 16-17.06.2021 r., telefonicznie na numer telefonu kontaktowego, który podany został przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do loterii. Wyniki losowania, tj. imię oraz pierwsza litera nazwiska laureata, będą opublikowane na stronie internetowej loterii www.rozliczpitwlomzy.pl

W trakcie rozmów telefonicznych Laureaci będą proszeni o przesłania w formie elektronicznej kopi pierwszej strony złożonej deklaracji PIT za 2020 r. wraz z potwierdzeniem złożenia deklaracji podatkowej w Urzędzie Skarbowym w Łomży lub w przypadku składania deklaracji podatkowej PIT w formie elektronicznej za pośrednictwem sieci Internet lub usługi e-PIT – dokumentu Urzędowego Poświadczenia Odbioru oraz kopię pierwszej strony złożonej deklaracji PIT za 2020 r. z nadanym numerem identyfikacyjnym, który jest identyczny z numerem identyfikacyjnym znajdującym się na dokumencie UPO.

Dokumenty Laureata winny być wysłane w postaci czytelnego skanu w formacie pliku JPG lub PDF, o rozmiarze nie większym niż 4 MB. W temacie wiadomości e-mail należy wskazać nazwę Loterii, czyli „Rozlicz PIT w Łomży i zdobądź nagrody!”, oraz imię i nazwisko Laureata.

Laureat zobowiązani będą do przesłania dokumentów najpóźniej do dnia 22.06.2021 r. włącznie.

WRĘCZENIE NAGRÓD
Nagrody zostaną wręczone Laureatom podczas oficjalnej uroczystości, która odbędzie się w dniu 07.07.2021 r. O dokładnej godzinie i miejscu wydarzenia Laureat zostaje powiadomiony przez Organizatora.

W przypadku braku możliwości odbioru nagrody przez laureata w terminie o którym mowa wyżej, nagroda będzie do odbioru w Urzędzie Miejskim w Łomży. Termin odbioru nagrody upływa dnia 14.07.2021 r.

WYNIKI LOSOWANIA
Premium Outdoor Sp. z o.o.
ul. Stanisława Lema 24 lok. 4
20-446 Lublin
NIP: 946-258-41-12

tel. 81-747-99-44
GSM (+48) 502-267-567